YO DADDY - Men and women jokes

Jokes » men and women » yo daddy

YO DADDY
Yo daddy is like a mounds bar -- he's got no nuts.