WHITE WEDDING - Men and women jokes

Jokes » men and women » white wedding

WHITE WEDDING
Why are women's wedding dress' colored white?

  It already matches the kitchen appliances.